Hour Day Month Year
22:35 06 05 2021
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-05-06 22:35
Yang Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 2, Id: 12
SE S SW
Heaven
Yi Hero
Xin Xun 4
Commander
Ji Rice (F)
Yi Li 9
Snake
Ding Pillar
Ji Kun 2
Horse
E
Earth
Xin Assistant
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 9
Messenger:
Death Door at 3
Supreme Yin
Gui Heart
Ding Dui 7
W
Warrior
Geng Aggressor
Bing Gen 8
Tiger
Bing Official
Wu Kan 1
Harmonies
Wu Grass
Gui Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 2, Id: 12
SE S SW
Tian Jia
Long Zou
Xiang Zuo
Quan Yi
Horse
E
Chart Id : 12
She Jiao
W
Geng Xing
Qi Ge
Tai Huo
Die Xue
Xing Zhi
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.