Hour Day Month Year
22:24 06 05 2021
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Liu Ren Info
Day 甲 寅
Void 子, 丑
Month General
Hour
Age 0
Life Palace 壬 寅
Male Annual Luck 乙 丑
Female Annual Luck 癸 酉
Message Heaven General Stem Branch Six Relations
Initial Queen
xx Zi xx 子 Parents
Middle Warrior
Ren Xu 壬 戌 Wealth
Final Tiger
Geng Shen 庚 申 Ghost
Date: 2021-05-06 22:24
Mao 卯
Bird
Si 巳
Chen 辰
Harmony
Wu 午
Si 巳
Polaris
Wei 未
Wu 午
Dragon
Shen 申
Yin 寅
Snake
Chen 辰
Wei 未
Sky
You 酉
Chou 丑
Nobleman
Mao 卯
Shen 申
Tiger
Xu 戌
Zi 子
Queen
Yin 寅
Hai 亥
Moon
Chou 丑
Xu 戌
Warrior
Zi 子
You 酉
Norm
Hai 亥
Four Readings
Warrior
Queen
Warrior
Queen
Wealth
Parents
Wealth
Parents
Xu Xu
Zi Zi
Zi Zi
Yin Yin
Xu Xu
Zi Zi
Zi Zi
Jia Jia
4 3 2 1
Ke Ke
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
Spirits
General Yang Yin
Nobleman
Snake
Bird
Harmony
Polaris
Dragon
Sky
Tiger
Norm
Warrior
Moon
Queen
12 Stages of Life
Hai Birth
Zi Bathing
Chou Dressing Up
Yin Officer Post
Mao Prime
Chen Decline
Si Sick
Wu Death
Wei Buried
Shen Exhausting
You Embryo
Xu Developing
Hour Stars
Six Combo
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.