Date Hour Day Month Year
Friday 02:52 27 11 2020
Stem
Yi
Yi
Yin Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Ding
Ding
Yin Fire
Geng
Geng
Yang Metal
Branch
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Hidden Stems
Xin Ji Gui
Ding Wu Xin
Ren Jia
Gui
Na Yin
Metal in the sea
Fire on Mountain
Earth on the House
Earth on the Wall
Flying Star 5 5 8 7
Hexagram
Wood
3
6
Biting
21
Fire
7
2
Obstruction
39
Wood
8
8
Delight
16
Fire
2
9
Increasing
42
Location NE1 NW1 NW3 N3
Group Xun Dui Zhen Xun
Out of Gua 1 2 7 4 6 9 6 8 9 1 2 7
Family
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Qian-Kun
Zhen-Xun
Heng-Yi
Activates Stars 8-3 6-7 1-8 8-2
Day Basic Info
12 Officers 12 - Close
Dong Gong
***
28 Constellations 9 - Ox (Metal)
Yellow & Black Belt 5 - Golden Lock
Index KP1/3v1
-35 / 10
Na Yin Fire on Mountain
24 Jie Qi 20 - Lesser Snow
Jie Qi Start Date 2020-11-21 20:40
Jie Qi End Date 2020-12-06 16:05
Moon
十三
13
13 Aries ♈
0.40 Waxing Gibbous
QMDJ Zhi Run Yin 2
QMDJ Chai Bu Yin 2
Day Stars
Good Bad
Benefit Descendants
Greater Red Embrace
Heavenly Doctor
Heavenly Wealth
Monthly Virtue Noble
Blood Branch
Lonely Fire Bing (Y)
Wilderness
Activity
Praying Worshiping
Groundbreaking
Networking
Renovation
Date
Hour
Day Special Info

Fire Star Day

Unfavourable.

Monthly Annual Sha Days

One of the month 3 Killings Days. Avoid starting a travel, learning to exams, short term projects.

Unfavourable.

One of the month 3 Killings Days. Avoid starting a travel, learning to exams, short term projects.

XKDG

He Tu

Fire
Gui/ Xun/ 2
You/ Gen/ 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress

XKDG

Combo 10

Wood
Ji/ Li/ 3
You/ Gen/ 8

Earth

Rooster

56
Travelling

XKDG

Combo 5-15

Wood
Xin/ Zhen/ 8
You/ Gen/ 3

Metal

Rooster

62
Lesser
Exceeding

XKDG

7 Star Robbery

Wood
Bing/ Zhen/ 8
Shen/ Kan/ 4

Fire

Monkey

40
Relief

Stem Branch

Combination

Fire
Ji/ Kan/ 7
Mao/ Dui/ 8

Earth

Rabbit

60
Regulate

Stem 7K

Branch Clash

Water
Geng/ Kun/ 1
Chen/ Qian/ 9

Metal

Dragon

11
Unity

Stem IW

Branch Clash

Metal
Wu/ Qian/ 9
Chen/ Dui/ 6

Earth

Dragon

10
Tread

Date: 2020-11-27
Flying Stars
SE S SW
E
7 6
4
4
4
3 2
9
9
9
5 4
2
2
2
6 5
3
3
3
8
Month
7
Year
5
Day
5
Hour
5
1 9
7
7
7
2 1
8
8
8
4 3
1
1
1
9 8
6
6
6
W
NE N NW
Date: 2020-11-27
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
8
6
9
Decreasing
7
4
2
9
Increasing
3
6
9
4
Retreat
5
7
4
6
Eliminating
6
8
3
8
Travelling
9
2
1
7
Officer
1
3
8
8
Delight
2
5
3
4
The Cauldron
4
1
7
9
Accomplished
9
W
NE N NW
Date: 2020-11-27
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
2
1
9
Unity
6
7
4
4
Gathering
2
9
3
4
The Cauldron
4
1
7
8
Regulate
5
7
8
7
Marrying Maiden
3
5
8
6
Abundance
9
6
9
3
Litigation
1
8
6
3
Nourish
3
4
2
7
Gradual Progress
8
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2020-11-27
SE S SW
E
SE1 Day Breaker
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
Five Yellow
Happiness Sector
3 Killings
N2 Five Ghost
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2020-11
SE S SW
E
SE3 Month Breaker
SE3 Sky Horse
Five Yellow
SW3 Robbery Sha
3 Killings
N2 Peach Blossom
NW3 Grand Duke
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2020
SE S SW
E
SE3 Robbery Sha
SE3 Duke Branch Virtue
S2 Year Breaker
S2 Calamity Sha
3 Killings
SW1 Annual Sha
SW1 Five Ghost
SW1 Dragon Virtue
Five Yellow
E2 Ji Capital
E2 Moon
E3 Duke Virtue Combo
W2 Fortune Virtue
W2 Peach Blossom
W1 Duke Virtue
NE3 Wu Capital
NE1 Ji Capital
NE1 Sun
NE3 Sky Horse
NE3 Great Sun
NE3 Great Moon
N2 Grand Duke
N2 Wu Capital
W
NE N NW

Hours - 2020-11-27
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3
24
Water
Kun 1
Kun 1
Earth
2
Wood
Li 3
Zhen 6
Biting
21
Fire
Xun 2
Li 4
Family
37
Water
Gen 6
Dui 9
Decreasing
41
Metal
Qian 9
Dui 6
Tread
10
Wood
Zhen 8
Qian 2
Great Strength
34
Wood
Zhen 8
Xun 9
Consistency
32
Metal
Qian 9
Kan 3
Litigation
6
Water
Kun 1
Kan 7
Officer
7
Fire
Xun 2
Gen 7
Gradual Progress
53
Fire
Kan 7
Gen 2
Obstruction
39
Wood
Li 3
Kun 3
Advancement
35
Water
Gen 6
Zhen 3
Nourish
27
N2 NE1 NE3 E3 SE2 S1 S3 SW2 W2 NW1 NW1 NW3 N3
Kun Xun Xun Gen Gen Kun Zhen Li Kan Gen Dui Qian Xun
4 8 9 1 2 7 1 2 7 1 2 3 1 2 3 4 8 9 6 8 9 2 3 7 4 6 8 1 2 3 4 6 9 1 3 7 1 2 7
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Qian-Kun
Kan-Li
Zhen-Xun
Gen-Dui
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Pi-Tai
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Control In
Produce In
Same
Control In
Control Out
Produce In
Produce In
Control Out
Control In
Same
Same
Produce In
Control In
1-1 8-3 3-2 4-6 4-9 9-8 2-8 7-9 7-1 6-2 6-7 1-3 8-6
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Heavenly Dazzling
Nobleman Rising Yin
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Prosperity Nobleman
Three Harmony
Wealth Hour
Happy Spirit
Six Combo
Day Breaker
Stem Combo Hour
Month Breaker
Three Harmony
Nobleman Rising Yang
5 Not Meet Hour
Stem Clash Hour
Year Breaker
Heavenly Nobleman
Yang Noble
Day Punishment
Sky Horse
Road Emptiness
Group Emptiness
Heavenly Officer
Road Emptiness
Group Emptiness
Day Harm
Day Establish
Heavenly Dazzling
Birth Hour
Fortunate Hour
Nobleman Rising Yin
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.