Date Hour Day Month Year
Tuesday 08:05 16 10 2018
Stem
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Branch
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Si
Si
Snake
Yin Fire
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hidden Stems
Gui Wu Yi
Geng Bing Wu
Ding Wu Xin
Ding Wu Xin
Na Yin
Forever Running Water
White Molten Metal
Ocean Water
Wood on the Plain
Flying Star 8 4 6 9
Hexagram
Water
6
4
Big
Livestock
26
Wood
3
7
Great
Reward
14
Metal
4
4
Gathering
45
Water
1
6
Humility
15
Location SE3 S1 NW3 NW2
Group Gen Qian Dui Dui
Out of Gua 1 2 3 1 3 7 4 6 9 4 6 9
Family
Pi-Tai
Sun-Xian
Qian-Kun
Kan-Li
Pi-Tai
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Activates Stars 9-6 9-3 1-4 6-1
Day Basic Info
12 Officers
8 - Danger
Dong Gong
*
28 Constellations 20 - Beak
Yellow & Black Belt 2 - Bright Hall
Index KP1/3v1
-27 / 19
Na Yin White Molten Metal
24 Jie Qi 17 - Cold Dew
Jie Qi Start Date 2018-10-08 08:12
Jie Qi End Date 2018-10-23 11:19
Moon
8 08/
QMDJ Zhi Run Yin 5
QMDJ Chai Bu Yin 6
Xuan Kong Da Gua
No special structure today
Day Stars
Good Bad
Auspicious Army
Continuous Descendants
Duke Reward (Y)
Heavenly Noble
Heavenly Virtue Combo
Monthly Virtue Combo
Monthly Wealth
Yin Virtue
Blood Fear
Earth Forbid
Earthly Thief
Four Major Graves
Heaven and Earth Shifting Sha
Heavenly Depression
Heavenly Officer Charm (Y)
Knife Block
Lonely Fire Ding (Y)
Man Separator
Date
Hour
Day Special Info
Heavenly Grace Day
Human Three Noble [H D M] 9-11 Good
Fire Star Day

XKDG

He Tu

Wood
Ji/ Zhen/ 8
Si/ Qian/ 2

Earth

Snake

34
Great
Strength

XKDG

Combo 10

Fire
Yi/ Kan/ 7
Si/ Qian/ 3

Wood

Snake

5
Waiting

XKDG

Combo 5-15

Fire
Ding/ Xun/ 2
Si/ Qian/ 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock

XKDG

7 Star Robbery

Metal
Ren/ Qian/ 9
Yin/ Li/ 7

Water

Tiger

13
Followship

Stem Branch

Combination

Wood
Bing/ Zhen/ 8
Shen/ Kan/ 4

Fire

Monkey

40
Relief

Stem 7K

Branch Clash

Wood
Ding/ Zhen/ 8
Hai/ Kun/ 8

Fire

Pig

16
Delight

Stem IW

Branch Clash

Wood
Yi/ Li/ 3
Hai/ Kun/ 3

Wood

Pig

35
Advancement

Date: 2018-10-16
Flying Stars
SE S SW
E
5 8
3
7
4
1 4
8
3
9
3 6
1
5
2
4 7
2
6
3
6
Month
9
Year
4
Day
8
Hour
5
8 2
6
1
7
9 3
7
2
8
2 5
9
4
1
7 1
5
9
6
W
NE N NW
Date: 2018-10-16
Month Replace Month Hexagram Chart
SE S SW
E
5
Qian/ 9
Qian/ 1
Heaven
6
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
4
Dui/ 4
Xun/ 3
Great Exceeding
5
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
W
NE N NW
Date: 2018-10-16
Year Replace Year Hexagram Chart
SE S SW
E
8
Li/ 3
Gen/ 8
Travelling
9
4
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
5
6
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
7
7
Gen/ 6
Dui/ 9
Decreasing
8
9
Kan/ 7
Li/ 9
Accomplished
1
2
Zhen/ 8
Kun/ 8
Delight
3
3
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
4
5
Qian/ 9
Li/ 7
Followship
6
1
Kun/ 1
Kan/ 7
Officer
2
W
NE N NW

Feng Shui of the Day: 2018-10-16
SE S SW
E
SE3 Grand Duke
S2 Peach Blossom
Happiness Sector
3 Killings
W2 Five Ghost
NE3 Robbery Sha
Five Yellow
NW3 Day Breaker
NW3 Sky Horse
W
NE N NW
Feng Shui of the Month: 2018-10
SE S SW
E
Five Yellow
SE1 Month Breaker
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
3 Killings
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
W
NE N NW
Feng Shui of the Year: 2018
SE S SW
E
SE1 Year Breaker
SE3 Dragon Virtue
S2 Wu Capital
SW1 Ji Capital
SW1 Fortune Virtue
SW3 Sky Horse
E2 Peach Blossom
E3 Great Sun
W3 Great Moon
NE1 Annual Sha
NE1 Moon
Five Yellow
N2 Calamity Sha
3 Killings
N2 Five Ghost
NW1 Grand Duke
NW3 Robbery Sha
NW3 Sun
W
NE N NW

Hours
0 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19 19 - 21 21 - 23 23 - 24
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Xin
Xin
Ren
Ren
Gui
Gui
Jia
Jia
Yi
Yi
Bing
Bing
Ding
Ding
Wu
Wu
Ji
Ji
Geng
Geng
Zi
Zi
Chou
Chou
Yin
Yin
Mao
Mao
Chen
Chen
Si
Si
Wu
Wu
Wei
Wei
Shen
Shen
You
You
Xu
Xu
Hai
Hai
Zi
Zi
Lightning Fire Lightning Fire Wood of Pine Tree Wood of Pine Tree Forever Running Water Forever Running Water Metal in the Sand Metal in the Sand Fire on the Slope Fire on the Slope Wood on the Plain Wood on the Plain Earth on the Wall
3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9
Fire
Kan/ 7
Zhen/ 4
Beginning
3
Metal
Qian/ 9
Zhen/ 2
Without Wrongdoing
25
49
Wood
Li/ 3
Li/ 1
Fire
30
Fire
Xun/ 2
Dui/ 3
Sincerity
61
Water
Gen/ 6
Qian/ 4
Big Livestock
26
Metal
Dui/ 4
Qian/ 6
Eliminating
43
44
Metal
Qian/ 9
Qian/ 1
Heaven
1
Fire
Kan/ 7
Xun/ 6
Well
48
Wood
Zhen/ 8
Kan/ 4
Relief
40
Metal
Dui/ 4
Gen/ 9
Influence
31
Water
Kun/ 1
Gen/ 6
Humility
15
Fire
Xun/ 2
Kun/ 2
Observation
20
Fire
Xun/ 2
Zhen/ 9
Increasing
42
N3 NE2 E1 E3 SE3 S1 S2 SW1 SW3 W3 NW2 N1 N3
Kan Xun Kan Gen Gen Kun Qian Zhen Zhen Dui Dui Qian Xun
4 6 8 1 2 7 4 6 8 1 2 3 1 2 3 4 8 9 1 3 7 6 8 9 6 8 9 4 6 9 4 6 9 1 3 7 1 2 7
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Pi-Tai
Heng-Yi
Kan-Li
JiJi-WeiJi
Sun-Xian
Heng-Yi
Sun-Xian
Pi-Tai
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Qian-Kun
Zhen-Xun
Kan-Li
Zhen-Xun
JiJi-WeiJi
Heng-Yi
Sun-Xian
Qian-Kun
Gen-Dui
Pi-Tai
Heng-Yi
Heng-Yi
Produce Out
Control In
Same
Produce Out
Produce In
Control In
Control In
Produce Out
Same
Control In
Produce In
Produce Out
Produce Out
8-7 8-9 3-3 4-2 9-6 9-4 9-9 2-7 7-8 6-4 6-1 1-2 8-2
White Tiger
Jade Hall
Heavenly Jail
Black Tortoise
Life Governor
Grappling Hook
Green Dragon
Bright Hall
Heavenly Punishment
Red Phoenix
Golden Lock
Precious Light
White Tiger
Birth Hour
Three Harmony
Heavenly Nobleman
Yang Noble
Day Harm
Road Emptiness
Month Breaker
Year Breaker
Heavenly Officer
Prosperity Nobleman
Day Establish
Road Emptiness
Heavenly Nobleman
Yin Noble
Stem Combo Hour
Six Combo
Happy Spirit
Group Emptiness
Day Punishment
Three Harmony
Wealth Hour
Nobleman at Heavens Gate
Stem Clash Hour
Group Emptiness
Day Breaker
Birth Hour
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
7 3 5
6 8 1
2 4 9
6 2 4
5 7 9
1 3 8
5 1 3
4 6 8
9 2 7
4 9 2
3 5 7
8 1 6
3 8 1
2 4 6
7 9 5
2 7 9
1 3 5
6 8 4
1 6 8
9 2 4
5 7 3
9 5 7
8 1 3
4 6 2
8 4 6
7 9 2
3 5 1
Time Zone: UTC. Time Zone Offset: 0h. Longitude: 0.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.