Hour Day Month Year
06:58 24 08 2019
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Mao/
Mao
Rabbit
Yin Wood
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-08-24 06:58
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 952
SE S Void Void SW
Earth
Ji Heart
Xin Xun 4
Warrior
Ding Grass
Bing Li 9
Tiger
Yi Official
Gui Kun 2
E
Heaven
Wu Pillar
Ren Zhen 3
Commander:
Rice at 8
Messenger:
Death at 1
Harmonies
Ren Aggressor
Wu Dui 7
W
Commander
Gui Rice (F)
Yi Gen 8
Snake
Bing Hero
Ding Kan 1
Supreme Yin
Xin Assistant
Ji Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 2, Id: 952
SE S Void Void SW
Xing Wang
Quan Yi
Ri Mu
E
Wu Xing
Chart Id : 952
W
Xiang Zuo
Geng Xing
Qi Ge
Yu Nu
Yue Shi
Xing Zhi
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.