Hour Day Month Year
18:53 01 12 2023
Xin
Xin
Yin Metal
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
Gui
Gui
Yin Water
You
You
Rooster
Yin Metal
Si
Si
Snake
Yin Fire
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-12-01 18:53
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 658
SE S Void Void SW
Earth
Xin Official
Bing Xun 4
Warrior
Yi Aggressor
Geng Li 9
Tiger
Bing Assistant
Wu Kun 2
E
Heaven
Ji Grass
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 8
Messenger:
Open Door at 8
Harmonies
Geng Hero
Ren Dui 7
W
Commander
Gui Heart
Xin Gen 8
Snake
Ren Pillar
Ji Kan 1
Supreme Yin
Wu Rice (F)
Gui Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 6, Id: 658
SE S Void Void SW
Die Xue
E
Chart Id : 658
Fu Ge
W
Quan Yi
Gui Jia
Zhu Tou
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.