Hour Day Month Year
18:29 20 08 2018
Gui
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-08-20 18:29
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 戊 at 5, Id: 790
SE S Void Void SW
Snake
Gui/ Hero
Delusion
Ji Xun 4
Commander
Xin/ Wu/ Rice (F)
View
Gui Li 9
Heaven
Bing/ Pillar
Death
Xin Wu Kun 2
E
Supreme Yin
Ji/ Assistant
Injury
Geng Zhen 3
Commander:
Fowl at 9
Messenger:
Death at 5
Earth
Yi/ Heart
Shocking
Bing Dui 7
W
Horse
Harmonies
Geng/ Aggressor
Birth
Ding Gen 8
Tiger
Ding/ Official
Rest
Ren Kan 1
Warrior
Ren/ Grass
Open
Yi Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 5, Fu Tou - 戊 at 5, Id: 790
SE S Void Void SW
Gui Xing
Xin Xing
Die Xue
Yue Shi
Quan Yi
E
Shen Jia
Chart Id : 790
Ri Zhi
W
Horse
Geng Xing
Qi Ge
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.