Hour Day Month Year
08:33 08 03 2021
Geng
Geng
Yang Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-03-08 08:33
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 377
SE Horse S SW
Heaven
Xin Grass
Ding Xun 4
Commander
Ji Official
Geng Li 9
Snake
Gui Aggressor
Ren Kun 2
E
Earth
Yi Heart
Gui Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 9
Messenger:
Birth Door at 2
Supreme Yin
Ding Assistant
Wu Dui 7
W
Warrior
Wu Pillar
Ji Gen 8
Tiger
Ren Rice (F)
Xin Kan 1
Harmonies
Geng Hero
Yi Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yang Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 8, Id: 377
SE Horse S SW
Fei Gong
E
Ri Sheng
Chart Id : 377
Xing Sheng
Shen Jia
W
Xing Zhi
Qi Ge
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.