Hour Day Month Year
04:34 19 10 2019
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Ji
Ji
Yin Earth
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Chou/
Chou
Ox
Yin Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-10-19 04:34
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 3, Id: 663
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Geng Grass
Yi Xun 4
Snake
Ren Official
Xin Li 9
Commander
Wu Aggressor
Ji Kun 2
E
Harmonies
Ding Heart
Wu Zhen 3
Commander:
HeavenlyAggressive at 5
Messenger:
Injury Door at 1
Heaven
Yi Assistant
Gui Dui 7
W
Tiger
Gui Pillar
Ren Gen 8
Warrior
Ji Rice (F)
Geng Kan 1
Earth
Xin Hero
Ding Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 3, Id: 663
SE S Void Void SW
Qi Ge
Long Fan
Xiang Zuo
E
Quan Yi
Chart Id : 663
Shen Dun
San Qi Zhi
Ri Zhi
W
Yue Shi
Ying Bai
Xing Zhi
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.