Hour Day Month Year
17:14 18 12 2018
Gui
Gui
Yin Water
Jia
Jia
Yang Wood
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Yang Earth
You/
You
Rooster
Yin Metal
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-12-18 17:14
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 戊 at 7, Id: 910
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Bing/ Hero
Delusion
Xin Xun 4
Snake
Gui/ Geng/ Rice (F)
View
Bing Li 9
Commander
Wu/ Pillar
Death
Gui Geng Kun 2
E
Harmonies
Xin/ Assistant
Injury
Ren Zhen 3
Commander:
Pillar at 2
Messenger:
Shocking at 7
Heaven
Ji/ Heart
Shocking
Wu Dui 7
W
Horse
Tiger
Ren/ Aggressor
Birth
Yi Gen 8
Warrior
Yi/ Official
Rest
Ding Kan 1
Earth
Ding/ Grass
Open
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 7, Fu Tou - 戊 at 7, Id: 910
SE S Void Void SW
Yue Wang
Qi Ge
Tai Huo
Fei Gong
E
Chart Id : 910
W
Horse
Long Dun
Ri Wang
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.