Hour Day Month Year
04:43 27 01 2022
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2022-01-27 04:43
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 4, Id: 135
SE S SW
Snake
Ding Hero
Ji Xun 4
Supreme Yin
Yi Rice (F)
Ding Li 9
Harmonies
Ren Pillar
Yi Kun 2
Void
E
Commander
Ji Assistant
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 3
Messenger:
Delusion Door at 8
Tiger
Xin Heart
Ren Dui 7
W Void
Horse
Heaven
Wu Aggressor
Gui Gen 8
Earth
Gui Official
Bing Kan 1
Warrior
Bing Grass
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 4, Id: 135
SE S SW
Quan Yi
Qi Ge
Void
E
Chart Id : 135
W Void
Horse
Shen Jia
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.