Hour Day Month Year
04:54 16 10 2021
Ren
Ren
Yang Water
Ding
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
You
You
Rooster
Yin Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-10-16 04:54
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 879
SE Void S SW
Void
Supreme Yin
Gui Grass
Geng Xun 4
Snake
Bing Official
Ding Li 9
Commander
Xin Aggressor
Ren Kun 2
E
Harmonies
Wu Heart
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Aggressor at 2
Messenger:
Injury Door at 4
Heaven
Geng Assistant
Yi Dui 7
W
Tiger
Yi Pillar
Bing Gen 8
Warrior
Ren Rice (F)
Gui Kan 1
Earth
Ding Hero
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 3, Id: 879
SE Void S SW
Void
Shen Jia
Gui Xing
Yue Sheng
E
Wu Xing
Chart Id : 879
Qi Ge
W
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.