Hour Day Month Year
04:05 15 07 2020
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Gui
Gui
Yin Water
Geng
Geng
Yang Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-07-15 04:05
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 783
SE Horse S SW
Harmonies
Geng Aggressor
Ji Xun 4
Supreme Yin
Ji Assistant
Gui Li 9
Snake
Gui Hero
Xin Kun 2
E
Tiger
Ding Official
Geng Zhen 3
Commander:
Heavenly Fowl at 7
Messenger:
Death Door at 3
Commander
Xin Rice (F)
Bing Dui 7
W
Warrior
Ren Grass
Ding Gen 8
Earth
Yi Heart
Ren Kan 1
Heaven
Bing Pillar
Yi Qian 6
NE Void N Void NW
Structure
Yin Ju 5 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 5, Id: 783
SE Horse S SW
Xing Ge
E
Chart Id : 783
Long Fan
Xiang Zuo
W
Gui Dun
Ri Wang
Yue Mu
NE Void N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.