Hour Day Month Year
15:36 20 02 2019
Geng
Geng
Yang Metal
Wu
Wu
Yang Earth
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Shen/
Shen
Monkey
Yang Metal
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Yin/
Yin
Tiger
Yang Wood
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-02-20 15:36
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 癸 at 2, Id: 357
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Wu/ Heart
Open
Bing Xun 4
Harmonies
Ren/ Grass
Rest
Xin Li 9
Tiger
Geng/ Official
Birth
Gui Yi Kun 2
E
Snake
Ji/ Pillar
Shocking
Ding Zhen 3
Commander:
Rice at 8
Messenger:
Death at 8
Warrior
Ding/ Aggressor
Injury
Ji Dui 7
W
Horse
Commander
Gui/ Yi/ Rice (F)
Death
Geng Gen 8
Heaven
Xin/ Hero
View
Ren Kan 1
Earth
Bing/ Assistant
Delusion
Wu Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 6, Fu Tou - 癸 at 2, Id: 357
SE S Void Void SW
Long Fan
Qi Ge
Da Ge
Fu Gong
E
Chart Id : 357
Xing Sheng
W
Horse
Fei Gong
Die Xue
Yue Mu
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.