Hour Day Month Year
07:53 16 10 2018
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Xu/
Xu
Dog
Yang Earth
Date: 2018-10-16 07:53
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 庚 at 4, Id: 869
SE S SW
Supreme Yin
Bing/ Official
Birth
Geng Xun 4
Snake
Xin/ Aggressor
Injury
Ding Li 9
Commander
Geng/ Assistant
Delusion
Ren Ji Kun 2
Void
E
Harmonies
Gui/ Grass
Rest
Xin Zhen 3
Commander:
Assistant at 2
Messenger:
Delusion at 5
Heaven
Ding/ Hero
View
Yi Dui 7
W Void
Tiger
Wu/ Heart
Open
Bing Gen 8
Warrior
Yi/ Pillar
Shocking
Gui Kan 1
Earth
Ren/ Ji/ Rice (F)
Death
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Chai Bu: Yin Ju 6, Fu Tou - 庚 at 4, Id: 869
SE S SW
Die Xue
Zhen Zha
Yue Wang
Quan Yi
ZhenZhaS
Ying Bai
Xin Xing
Fu Ge
Xing Ge
Void
E
Chart Id : 869
Xing Sheng
Tian Jia
W Void
Long Fan
Ri Wang
Gui Jia
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2018 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.