Hour Day Month Year
11:26 26 03 2023
Wu
Wu
Yang Earth
Gui
Gui
Yin Water
Yi
Yi
Yin Wood
Gui
Gui
Yin Water
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Date: 2023-03-26 11:26
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 8, Id: 175
SE Horse S SW
Snake
Wu Aggressor
Ji Xun 4
Supreme Yin
Ji Assistant
Ding Li 9
Harmonies
Ding Hero
Yi Kun 2
Void
E
Commander
Gui Official
Wu Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 3
Messenger:
Birth Door at 3
Tiger
Yi Rice (F)
Ren Dui 7
W Void
Heaven
Bing Grass
Gui Gen 8
Earth
Xin Heart
Bing Kan 1
Warrior
Ren Pillar
Xin Qian 6
NE N NW
Structure
Yang Ju 3 (Chai Bu), Fu Tou - 癸 at 8, Id: 175
SE Horse S SW
Di Jia
Void
E
Chart Id : 175
Fu Ge
Ri Zhi
W Void
Die Xue
Quan Yi
San Qi Zhi
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2023 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.