Hour Day Month Year
17:09 26 09 2020
Ji
Ji
Yin Earth
Ren
Ren
Yang Water
Yi
Yi
Yin Wood
Geng
Geng
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
You
You
Rooster
Yin Metal
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-09-26 17:09
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 586
SE S SW
Snake
Xin Pillar
Ding Xun 4
Commander
Ren Heart
Ji Li 9
Heaven
Wu Grass
Yi Kun 2
E
Supreme Yin
Yi Rice (F)
Bing Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 9
Messenger:
Open Door at 1
Earth
Geng Official
Xin Dui 7
W
Horse
Harmonies
Ji Hero
Geng Gen 8
Tiger
Ding Assistant
Wu Kan 1
Warrior
Bing Aggressor
Ren Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yin Ju 1 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 6, Id: 586
SE S SW
E
Zhen Zha
Ri Sheng
San Qi Zhi
Chart Id : 586
W
Horse
Xing Zhi
Die Xue
Quan Yi
Yue Mu
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.