Hour Day Month Year
09:54 10 12 2019
Gui
Gui
Yin Water
Xin
Xin
Yin Metal
Bing
Bing
Yang Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Si/
Si
Snake
Yin Fire
Zi/
Zi
Rat
Yang Water
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-12-10 09:54
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 750
SE S SW
Earth
Bing Heart
Wu Xun 4
Warrior
Xin Grass
Ren Li 9
Tiger
Gui Official
Geng Kun 2
Void
E
Heaven
Ding Pillar
Ji Zhen 3
Commander:
Heavenly Rice at 8
Messenger:
Death Door at 2
Harmonies
Ji Aggressor
Ding Dui 7
W Void
Commander
Geng Rice (F)
Gui Gen 8
Snake
Ren Hero
Xin Kan 1
Supreme Yin
Wu Assistant
Bing Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yin Ju 4 (Chai Bu), Fu Tou - 庚 at 2, Id: 750
SE S SW
Die Xue
Yue Wang
Xin Xing
Void
E
Chart Id : 750
W Void
Hu Dun
Geng Xing
Da Ge
Long Fan
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.