Hour Day Month Year
21:57 25 04 2019
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Wu
Wu
Yang Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Chen/
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai/
Hai
Pig
Yin Water
Date: 2019-04-25 21:57
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 468
SE S Void Void SW
Earth
Geng/ Grass
Death
Gui Xun 4
Heaven
Wu/ Official
Shocking
Ji Li 9
Commander
Ren/ Aggressor
Open
Xin Ding Kun 2
E
Warrior
Bing/ Heart
View
Ren Zhen 3
Commander:
Aggressor at 2
Messenger:
Injury at 1
Snake
Gui/ Assistant
Rest
Yi Dui 7
W
Horse
Tiger
Yi/ Pillar
Delusion
Wu Gen 8
Harmonies
Xin/ Ding/ Rice (F)
Injury
Geng Kan 1
Supreme Yin
Ji/ Hero
Birth
Bing Qian 6
NE N NW
Structure
Chai Bu: Yang Ju 8, Fu Tou - 壬 at 3, Id: 468
SE S Void Void SW
Da Ge
Xiang Zuo
E
Die Xue
Yue Wang
Quan Yi
Chart Id : 468
W
Horse
Shen Jia
Xing Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2019 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.