Hour Day Month Year
23:30 29 05 2024
Jia
Jia
Yang Wood
Gui
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Jia
Jia
Yang Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Si
Si
Snake
Yin Fire
Si
Si
Snake
Yin Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Date: 2024-05-29 23:30
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 8, Id: 469
SE S Void Void SW
Supreme Yin
Gui Assistant
Gui Xun 4
Harmonies
Ji Hero
Ji Li 9
Tiger
Xin Rice (F)
Xin Kun 2
E
Snake
Ren Aggressor
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Official at 8
Messenger:
Birth Door at 8
Warrior
Yi Pillar
Yi Dui 7
W
Commander
Wu Official
Wu Gen 8
Heaven
Geng Grass
Geng Kan 1
Earth
Bing Heart
Bing Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 8 (Chai Bu), Fu Tou - 戊 at 8, Id: 469
SE S Void Void SW
Di Jia
Gui Xing
E
Chart Id : 469
Ri Zhi
W
Zhan Ge
Chong Zha
San Qi Zhi
Yue Mu
NE N Horse NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.