Hour Day Month Year
23:47 05 12 2022
Ren
Ren
Yang Water
Ren
Ren
Yang Water
Xin
Xin
Yin Metal
Ren
Ren
Yang Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Date: 2022-12-05 23:47
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 7, Id: 637
SE S Void Void SW
Harmonies
Bing Assistant
Bing Xun 4
Supreme Yin
Geng Hero
Geng Li 9
Snake
Wu Rice (F)
Wu Kun 2
E
Tiger
Yi Aggressor
Yi Zhen 3
Commander:
Heavenly Pillar at 7
Messenger:
Shocking Door at 8
Commander
Ren Pillar
Ren Dui 7
W
Horse
Warrior
Xin Official
Xin Gen 8
Earth
Ji Grass
Ji Kan 1
Heaven
Gui Heart
Gui Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 2 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 7, Id: 637
SE S Void Void SW
Xiu Zha
Yue Wang
San Qi Zhi
Zhan Ge
E
Ri Sheng
Ri Wang
Chart Id : 637
W
Horse
Gui Jia
NE N NW
Calendar (Place of use) - Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2022 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.