Hour Day Month Year
04:49 31 07 2021
Wu
Wu
Yang Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Yi
Yi
Yin Wood
Xin
Xin
Yin Metal
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Date: 2021-07-31 04:49
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 6, Id: 915
SE S SW
Harmonies
Bing Hero
Xin Xun 4
Supreme Yin
Gui Rice (F)
Bing Li 9
Snake
Wu Pillar
Gui Kun 2
Void
E
Tiger
Xin Assistant
Ren Zhen 3
Commander:
Heavenly Heart at 7
Messenger:
Open Door at 2
Commander
Ji Heart
Wu Dui 7
W Void
Horse
Warrior
Ren Aggressor
Yi Gen 8
Earth
Yi Official
Ding Kan 1
Heaven
Ding Grass
Ji Qian 6
NE N NW
Structure
Yin Ju 7 (Chai Bu), Fu Tou - 己 at 6, Id: 915
SE S SW
Qi Ge
Tai Huo
Fei Gong
Void
E
Chart Id : 915
W Void
Horse
Quan Yi
San Qi Zhi
NE N NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.