Hour Day Month Year
01:26 04 04 2020
Xin
Xin
Yin Metal
Ding
Ding
Yin Fire
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-04-04 01:26
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 338
SE S SW
Heaven
Bing Assistant
Bing Xun 4
Commander
Xin Hero
Xin Li 9
Snake
Gui Rice (F)
Gui Kun 2
Void
E
Earth
Ding Aggressor
Ding Zhen 3
Commander:
Heavenly Hero at 9
Messenger:
View Door at 7
Supreme Yin
Ji Pillar
Ji Dui 7
W Void
Warrior
Geng Official
Geng Gen 8
Tiger
Ren Grass
Ren Kan 1
Harmonies
Wu Heart
Wu Qian 6
NE N Horse NW
Structure
Yang Ju 6 (Chai Bu), Fu Tou - 辛 at 9, Id: 338
SE S SW
Shen Dun
Yue Wang
San Qi Zhi
Xin Xing
Ri Mu
Void
E
Chong Zha
Gui Dun
San Qi Zhi
Chart Id : 338
W Void
Geng Xing
Zhan Ge
NE N Horse NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.