Date Hour Day Month Year
Saturday 18:22 19 03 1955
Stem
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Ji
Ji
Yin Earth
Ji
Ji
Yin Earth
Yi ↓P
Yi
Yin Wood
Branch
You XX
You
Rooster
Yin Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Hidden Stems
Xin
↑O
Yi
↓P
Yi
↓P
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Na Yin
Metal in the Sword
Earth on Fortress
Earth on Fortress
Metal in the Sand
Stars
Personal Details
Full Name Bruce Willis
Gender Male
Date of Birth 19 March 1955 18:22
Age 69
Website Wiki
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 270190
Day Master 己 Yin Earth
Nobleman 子 (Zi) 申 (Shen)
Intellect 酉 (You)
Post Horse 巳 (Si)
Peach Blossom 子 (Zi)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 20
He Luo Li Shu 38+ 34- Σ72 H42
Season Spring
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 90
Weakening Score: 294
Overall: Weak
23 % 77 %
Five Factors
Five Elements
63 % - Power - Wood 木 (320)
16 % - Parallel - Earth 土 (80)
10 % - Output - Metal 金 (50)
10 % - Wealth - Water 水 (50)
2 % - Resource - Fire 火 (10)
Luck Pillars Bruce Willis
74 64 54 44 34 24 14 4
03.2029-03.2039 03.2019-03.2029 03.2009-03.2019 03.1999-03.2009 03.1989-03.1999 03.1979-03.1989 03.1969-03.1979 03.1959-03.1969
Xin ↑O
Xin
Yin Metal
Ren ↑W
Ren
Yang Water
Gui ↓W
Gui
Yin Water
Jia ↑P
Jia
Yang Wood
Yi ↓P
Yi
Yin Wood
Bing ↑R
Bing
Yang Fire
Ding ↓R
Ding
Yin Fire
Wu
Wu
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Shen XX
Shen
Monkey
Yang Metal
You XX
You
Rooster
Yin Metal
Xu
Xu
Dog
Yang Earth
Hai
Hai
Pig
Yin Water
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Yi Ji Ding
↓P ↓R
Wu Geng Ren
↓O ↑W
Xin
↑O
Ding Wu Xin
↓R ↑O
Ren Jia
↑W ↑P
Gui
↓W
Xin Ji Gui
↑O ↓W
Wu Jia Bing
↑P ↑R
Road Side Earth
Metal in the Sword
Metal in the Sword
Fire on Mountain
Fire on Mountain
Water in the Stream
Water in the Stream
Earth on Fortress
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.