Date Hour Day Month Year
Saturday 05:53 31 07 2021
Stem
Ji/ ↑R
Ji
Yin Earth
Geng/
Geng
Yang Metal
Yi/ ↑W
Yi
Yin Wood
Xin/
Xin
Yin Metal
Branch
Mao/
Embryo
Mao
Rabbit
Yin Wood
Chen/
Developing
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei/
Dressing Up
Wei
Goat
Yin Earth
Chou/
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Yi
↑W
Gui Wu Yi
↓O ↓R ↑W
Ding Ji Yi
↑P ↑R ↑W
Xin Ji Gui
↑R ↓O
Na Yin
Earth on Fortress
White Molten Metal
Metal in the Sand
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 324916
Day Master 庚 Yang Metal
Nobleman 丑 (Chou) 未 (Wei)
Intellect 亥 (Hai)
Post Horse 寅 (Yin)
Peach Blossom 酉 (You)
Void XX 申 (Shen) 酉 (You)
Destiny numeral 76
He Luo Li Shu 30+ 44- Σ74 H37
Season Summer
Day Master Strength
By Season: Dead
Strengthening Score: 340.0
Weakening Score: 159.60
Overall: Strong
68 % 32 %
Five Factors
Five Elements
49 % - Resource - Earth 土 (280)
34 % - Wealth - Wood 木 (192)
11 % - Parallel - Metal 金 (60)
4 % - Output - Water 水 (20)
3 % - Power - Fire 火 (16)
Luck Pillars
78 68 58 48 38 28 18 8
07.2099-07.2109 07.2089-07.2099 07.2079-07.2089 07.2069-07.2079 07.2059-07.2069 07.2049-07.2059 07.2039-07.2049 07.2029-07.2039
Ding ↑P
Ding
Yin Fire
Wu ↓R
Wu
Yang Earth
Ji ↑R
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Ren ↑O
Ren
Yang Water
Gui ↓O
Gui
Yin Water
Jia ↓W
Jia
Yang Wood
Sick Hai
Hai
Pig
Yin Water
Death Zi
Zi
Rat
Yang Water
Buried Chou
Chou
Ox
Yin Earth
Exhausting Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Embryo Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Developing Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Birth Si
Si
Snake
Yin Fire
Bathing Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Ren Jia
↑O ↓W
Gui
↓O
Xin Ji Gui
↑R ↓O
Wu Jia Bing
↓R ↓W ↓P
Yi
↑W
Gui Wu Yi
↓O ↓R ↑W
Geng Bing Wu
↓P ↓R
Ding Ji
↑P ↑R
Earth on the House
Lightning Fire
Lightning Fire
Wood of Pine Tree
Wood of Pine Tree
Forever Running Water
Forever Running Water
Metal in the Sand
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.